КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» УЗ ВКО

Регистратура:
8 (7222) 52-63-84
8 (7222) 56-62-94
Перезвонить Вам?

Перезвонить Вам?

Уважаемые пациенты!
Если Вы не дозвонились по нашим телефонам, заполните и отправьте нам Ваши данные, мы перезвоним. Только в рабочее время!

Телефоны для справок:
8 (7222) 56-62-67
8 (7222) 56-62-94

Телефон доверия:
8 (7222) 52-22-58
Версия для
слабовидящих

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ВНИМАНИЕ!

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! КОНКУРС!

 

Бақылау кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды іріктеу комиссиясы медициналық ұйымның Бақылау кеңесінің мүшесі лауазымына конкурс өтетіні туралы  хабарлайды. 

Медициналық ұйым: ШҚО ДСБ «Семей қаласының № 7 емханасы» ШЖҚ КМК,  индекс 071400,  Семей қ., Шәкәрім даңғылы, 2Б, телефон 8 (7222) 56-85-07, электрондық мекенжайы: skdc@mail.ru.

Конкурс мына мекенжайда өтеді: Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы, Қазыбек би көшесі, 11/1  (ШҚО денсаулық сақтау басқармасы, әкімшілік бөлімі, тел. 8 (7232)71-01-26).

Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаты – халық денсаулығын сақтау бойынша мемлекеттік аумақтық бағдарламаларды орындау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

1) денсаулық сақтау саласында немесе ұйымның бейіні және (немесе) экономика/қаражат және (немесе) бизнес және (немесе) құқық бойынша жұмыс тәжірибесі 5 жылдан кем емес;

2) денсаулық сақтау саласында немесе ұйымның бейіні және (немесе) экономика/қаражат және (немесе) бизнес және (немесе) құқық бойынша басқарушы лауазымда жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес;

3) денсаулық сақтау саласында және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық бойынша қоғамдық бірлестіктердің мүшесі болу.

Конкурсқа қатысу туралы өтінішке қоса тапсырылатын құжаттардың тізімі:

 • конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін түрде);
 • түйіндеме мемлекеттік және орыс тілдерінде;
 • автобиография (еркін түрде);
 • кандидаттың тұлғасын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 • жоғары білімі туралы құжаттың көшірмесі;
 • 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35 бабына сәйкес қызметкердің еңбек жолын растайтын құжаттың көшірмесі;
 • Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есеп комитетінің аумақтық құрылымдары берген сотталғандығы және коррупциялық құқық бұзышылығы болмағанын растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өз білімі, тәжірибесі, кәсіби деңгейі туралы қосымша ақпарат ұсынуға құқылы (біліктілігін арттыру туралы, ғылыми атақ пен дәреже тағайындау, ғылыми басылымдары туралы құжаттар, бұрынғы жұмыс орнының басшылығы бекіткен ұсыныстардың көшірмелері).  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалардың құжаттарын қабылдауды бастау күні мерзімдік басылымдарда конкурс өткізу жайлы хабарлама жарияланған күні деп есептеледі.

Мерзімдік басылымдарда конкурсқа хабарлама орналастырылған күннен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң құжаттардың қабылдануы аяқталады.

________________________________________________________________________________________________

 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 

Комиссия по отбору кандидатов в члены наблюдательного совета объявляет конкурс, который состоится по адресу: Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. Казбек-Би, 11/1 (управление здравоохранения ВКО, Административный отдел, тел. 8(7232)71-01-26), на занятие должности члена наблюдательного совета в медицинской организации:

КГП на ПХВ «Поликлиника № 7 города Семей» УЗ ВКО, индекс 071400, город Семей, проспект Шакарима, 2Б, телефон 8 (7222) 56-85-07, электронный адрес: skdc@mail.ru.

Предметом и целью данного предприятия является выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса:

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в конкурсе:

 • заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
 • резюме на государственном и русском языках;
 • автобиография (в произвольной форме);
 • копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
 • копия документа о высшем образовании;
 • копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
 • документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Дата начала приёма документов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, определяется со дня размещения объявления проведения конкурса в периодических печатных изданиях.

Прием документов заканчивается по истечении тридцати календарных дней со дня объявления проведения конкурса в периодических печатных изданиях.

Наверх