КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» УЗ области Абай

Участковая служба:
8 (7222) 55-08-86
+7 778 003 78 46

Перезвонить Вам?

Перезвонить Вам?

Уважаемые пациенты!
Если Вы не дозвонились по нашим телефонам, заполните и отправьте нам Ваши данные, мы перезвоним. Только в рабочее время!

Узкие специалисты, диагностические отделения:
8 (7222) 60-10-55
+7 778 746 05 75

Телефон для справок:
8 (7222) 56-62-67

Телефон доверия:
8 (7222) 52-22-58

Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля:
8 (7222) 56-97-63

Версия для
слабовидящих

ҚҰРМЕТТІ ПАЦИЕНТТЕР!

Медициналық ұйымдардың қызмет көрсету сапасын тәуелсіз бағалау қоғамдық бақылау нысаны болып табылады және медициналық ұйымдардың қызмет көрсету шарттарын мынадай жалпы критерийлер бойынша бағалауды көздейді:

 • ұйым туралы ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігі;
 • медициналық қызмет көрсету жағдайларының жайлылығы және оларды алудың қолжетімділігі;
 • медициналық қызмет көрсетуді күту уақыты;
 • медициналық ұйым қызметкерлерінің мейірімділігі, сыпайылығы, құзыреттілігі;
 • көрсетілген медициналық қызметтерге қанағаттану.

 

Медициналық ұйымдардың қызмет көрсету сапасына тәуелсіз бағалау жүргізудің мақсаты қандай?

Азаматтарды медициналық ұйымдардың қызметі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету.

 • Медициналық қызмет тұтынушыларының медициналық ұйымдардың қызметі туралы хабардар болуын жақсарту.
 • Медициналық ұйымдар қызметінің жекелеген көрсеткіштерін бағалау және олардың қызметінің тиімділігін арттыруға немесе оңтайландыруға бағытталған шараларды уақтылы қабылдау.
 • Медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру сапасына әсер ететін жағымсыз факторларды уақтылы анықтау және оларды жою.
 • Медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру сапасын арттыру.
 • Медициналық ұйымдар мен азаматтық қоғамның түрлі құрылымдары арасындағы диалог пен ынтымақтастықты дамыту.

 

Медициналық ұйымдардың қызмет көрсету сапасын тәуелсіз бағалау қандай міндеттерді шешуге арналған?

Медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру мәселелері бойынша халықтың хабардарлығын арттыру.

 • Медициналық ұйымдардың осы қызметтерді ұсыну тәжірибесі туралы медициналық қызметтерді алушы азаматтардан мәліметтер алу.
 • "Интернет" желісіндегі ресми сайтында медициналық ұйымның жұмысы туралы ақпаратты ұсынудың медициналық ұйымдарға келушілер (пациенттер) мен өзге де мүдделі азаматтар үшін толықтығы, өзектілігі, ыңғайлылығы көрсеткіштеріне сәйкестігін белгілеу.
 • Медициналық ұйымдардың жұмыс сапасын арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу.
 • Медициналық ұйымдардың жұмыс сапасын арттыру.

 

 Не бағаланады?

 • "Интернет" желісіндегі медициналық ұйымдардың ресми сайттарының ақпараттық толықтыру мен технологиялық қасиеттерінің сәйкестігі, медициналық ұйымда орналастырылған ақпараттық және анықтамалық материалдарды қабылдау үшін ақпараттық толықтыру мен қолжетімділікті бағалау, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі.
 • Медициналық ұйымдардың пациенттерінің (келушілерінің), оның ішінде тыныс-тіршілігі шектелген адамдардың қоғамдық күтулерін, мүдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыратын көлемде келушілердің сыртқы және ішкі абаттандырылуы мен болу жайлылығын сипаттайтын қажетті инфрақұрылым мен жағдайлардың болуы.
 • Пациенттерді (келушілерді) қабылдау процесін ұйымдастыру сапасын, оның ішінде дәрігердің қабылдауына жазылу тәртібін сақтау.
 • Медициналық ұйымның медициналық қызмет көрсету нәтижесіне пациенттердің (келушілердің) жалпы қанағаттануын бағалау.

 

ҚҰРМЕТТІ ПАЦИЕНТТЕР!

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫН ТӘУЕЛСІЗ БАҒАЛАУҒА ҚАТЫСУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ:

 • Сайтта азаматтардың пікіріне тәуелсіз сауалнама жүргізу үшін сауалнаманы толтырыңыз
 • Сауалнама сілтемені басыңыз

 

СІЗДІҢ ПІКІРІҢІЗ БІЗ ҮШІН ӨТЕ МАҢЫЗДЫ!

 

_____________________________________________________________________________________

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями является формой общественного контроля деятельности медицинских организаций и предусматривает оценку условий оказания услуг медицинскими организациями по следующим общим критериям:

 • открытость и доступность информации об организации;
 • комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения;
 • время ожидания предоставления медицинской услуги;
 • доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской организации;
 • удовлетворенность оказанными медицинскими услугами.

 

Какова цель проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями?

Обеспечение граждан информацией о деятельности медицинских организаций.

 • Улучшение информированности потребителей медицинских услуг о деятельности медицинских организаций.
 • Оценка отдельных показателей деятельности медицинских организаций и своевременное принятие мер, направленных на повышение эффективности или оптимизацию их деятельности.
 • Своевременное выявление негативных факторов, влияющих на качество организации оказания медицинской помощи, и их устранение.
 • Повышение качества организации оказания медицинской помощи.
 • Развитие диалога и сотрудничества между медицинскими организациями и различными структурами гражданского общества.

 

Какие задачи призвана решить независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями?

 • Повышение информированности населения по вопросам организации оказания медицинской помощи.
 • Получение сведений от граждан - получателей медицинских услуг о практике предоставления данных услуг медицинскими организациями.
 • Установление соответствия представления информации о работе медицинской организации на ее официальном сайте в сети "Интернет" показателям полноты, актуальности, удобства для посетителей (пациентов) медицинских организаций и иных заинтересованных граждан.
 • Разработка предложений по повышению качества работы медицинских организаций.
 • Повышение качества работы медицинских организаций.

                                   

Что оценивается?

 • Соответствие информационного наполнения и технологических свойств официальных сайтов медицинских организаций в сети "Интернет", оценка информационного наполнения и доступности для восприятия информационных и справочных материалов, размещенных в медицинской организации, требованиям законодательства Республики Казазхстан.
 • Наличие необходимой инфраструктуры и условий, характеризующих внешнее и внутреннее благоустройство и комфортность пребывания посетителей, в объеме, удовлетворяющем общественные ожидания, интересы и потребности пациентов (посетителей) медицинских организаций, в том числе лиц с ограничениями жизнедеятельности.
 • Соответствие качества организации процесса приема пациентов (посетителей), включая процедуру записи на прием к врачу.
 • Оценка общей удовлетворенности пациентов (посетителей) результатом предоставления медицинских услуг медицинской организацией.

 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!

ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

 

ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАС!

Наверх